برای شروع ابتدا با کلید های ترکیبی Win + R پنجره Run را باز کنید  و دستور cmd را در آن نوشته و تایید کنید.

تا Command Prompt باز شود، سپس از دستورات زیر برای عملیات مد نظر استفاده کنید.

 

netsh wlan show profiles

این دستور تمام پروفایلهای ذخیره شده ی وایرلس هایی که به آنها شده متصل شده اید را نمایش میدهد. 

netsh wlan show profiles name=[profile name] key=clear

برای نمایش کلید ذخیره شده (WAP/WEP/...) یک پروفایل مشخص که میتوانید رمز را در قسمت Security Setting بیابید.

[netsh wlan delete profiles name=[profile name

برای حذف پروفایل دخیره شده 

 

cmd.png

عطر و ادکلن